Odtokové poměry


Tabulka 3   Průměrný průtok v jednotlivých místech hlásných profilů na řece Moravě

Místo

Říční km

Plocha povodí [km2]

Průměrný průtok Qa [m3/s]

Stoletá voda Q100[m3/s]

Olomouc - Nové Sady

232,30

3323,94

27,10

551,00

Kroměříž

193,70

7030,31

51,30

860,00

Spytihněv

169,20

7891,12

55,40

817,00

HP C1 Uh. Hradiště

159,678

8667,08

57,90

800,00

Kostelany nad Moravou C6

154,300

8800,00

58,00

830,00

Strážnice

133,50

9145,84

59,60

790,00

ústí

000,00

26658,00

120,00

---


K. ú. Starého Města protéká řeka Morava od severovýchodu k jihozápadu: od hranice katastru na říčním km 163,762 po hranice katastru na říčním km 155,413 na jihozápadě. Tedy na celkové délce 8,35 km.

Koryto Moravy ve Starém Městě je upraveno. Délka úpravy je 5 km, sklon koryta 0,3 %, Q100 = 818 m3/s, přičemž průměrný roční průtok je 57,90 m3/s. Kritickými místy při průchodu povodní jsou profily mostů přes Moravu, kde dochází ke snížení průtočnosti, ke vzdouvání vody a vybřežování. Silniční most do Rybáren má 2 pylony, Lávka pro pěší 1 pylon v korytě, železniční most 2 pylony v bermách koryta, silniční most na obchvatu 2 pylony na bermách koryta.

Koryto Moravy je mezi říčním km 142,365 (soutok s Olšavou) - 151,220 (soutok s Březnicí) upravováno. Provedena regulace toku pro ochranu Starého Města.

V r. 2010 byla provedena generální oprava břehů v oblasti Moravního nábřeží.

V r. 2014 byla na katastrálním území Starého Města realizována I. etapa projektu „60755 Morava, Uherské Hradiště, Staré Město, zvýšení kapacity koryta“. Jedná se o výstavbu protipovodňové ochrany města Uherské Hradiště a Starého Města.

V rámci projektu jsou plánovány tři etapy stavby: Stavba č. 1 (I. ETAPA) - úprava hrází podél řeky Moravy v Uherském Hradišti a ve Starém Městě – výsledkem je navýšení hodnoty požadovaného (dimenzačního) průtoku Q100 na 818 m3/s. Stavba č. 2 (II. ETAPA) - ochranné hráze v inundačním území pod Uherským Hradištěm. Stavba č. 3 (III. ETAPA) - úprava pravobřežní hráze řeky Moravy nad Březnicí po Kudlovický potok.

Stavba I. etapy zahrnuje úpravy na obou březích Moravy – na levém břehu od říčního km 158,003 74 u ČOV Uherské Hradiště po říční km 161,768 56 u Slováckého veslařského klubu za připojením ulice Moravní na ulici U Moravy a na pravém břehu od říčního km 158,314 u zaústění potoka Salaška po říční km 161,717 nad Rybárnami v místě výhledové komunikace spojující silnici I/55 se silnicí II/497. Budováním ochranných opatření budou dotčena města Uherské Hradiště a Staré Město, okrajově i město Kunovice. Stavba je umístěna na katastrálním území Kunovice, Uherské Hradiště, Mařatice a Staré Město. Na výstavbu I. etapy protipovodňových opatření budou navazovat stavby zahrnuté ve II. etapě - Ochranné hráze v inundačním území pod Uherským Hradištěm a ve III. etapě - Úprava pravobřežní hráze řeky Moravy nad Březnicí po Kudlovický potok.


Průtok Q = 818 m3/s bude odlehčen nad Uherským Hradištěm do inundačního území a dále do Baťova kanálu. Po vyrovnání hladin v Baťově kanálu a v řece Moravě budou obtokem přes Baťův kanál vraceny průtoky nad Q = 650 m3/s do toku řeky Moravy. V rámci ochranných opatření je řešena také přeložka potoka Salaška a vybudování levostranné ochranné hráze potoka Salaška s odběrným objektem do blízkých rybníků.


Kritická místa při průchodu povodní představují přemostění přes Moravu, kde dochází ke snížení průchodnosti, vzdouvání vody a možnosti vybřežení.

Dalším problémem byly průsaky břežních hrází, zejména v oblasti Jarošov - Jaktáře - Mařatice, které byly zaizolovány a zpevněny.


Místa omezující odtokové poměry v katastru Starého Města