POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA STARÉ MĚSTO

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán města Staré Město IDdPP:10722 byl zpracován subjektem Crisis Consulting, s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s MěÚ Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Uherské Hradiště. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu města Staré Město a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz; a aplikačním prostředí www.edpp.cz na sm.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                               

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Morava
  • Salaška
  • Jalubský potok
  • Baťův plavební kanál
  • Zlechovský potok

HP C1 UH

Morava - 159,678 ř.km

HP C3 SM

Salaška - 1,933 ř.km

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PM053236/2013-219/To
ze dne 27. 11. 2013

Lesy České republiky, s. p., ST
pov. Moravy, Vsetín
Č.j.: LCR957/005394/2013 ze dne 11. 11. 2013
Potvrzení souladu nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí
zn.: MUUH-OŽP/91305/2013/SchE ze dne 4. 12. 2013
Osoba zodpovědná za GDPR:
xxx. xxx xxx, tel: xxx xxx xxx, mail: xxx@xxx.cz

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 10.2021
organizační část 10.2021
grafická část 08.2020
přílohy 08.2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10.2021
offline verze 03.2019
digitalizovaná verze 08.2020
databáze POVIS 10.2021

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.