Druh a rozsah ohrožení


Povodně:

Povodněmi se podle vodního zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Při povodni ve Starém Městě dochází k zatopení sklepů a garáží, poškození uloženého majetku, vytopení přízemí rodinných domů, škodám na zahradách, domácím zvířectvu a na materiálech, uložených ve sklepech, přízemích a okolí domů a k zatopení komunikací. Při kulminacích Q100 a vyšších může dojít rovněž k uzavření mostů pro dopravu a pro zásobování a evakuaci nutnosti volit náhradní trasy.


Přirozená povodeň

Vzhledem k převládající povaze povodní - přirozených povodní - přicházejících po nížinném toku Moravy, lze povodeň předvídat na základě hydrometeorologické předpovědní služby ČHMÚ. S ohledem na pravděpodobné postupové rychlosti a doběhové doby - povodeň vleklého typu - lze vývoj povodňové situace předpokládat a činit potřebná opatření na úrovni města, zejména varováním obyvatel města - lidé se stihnou na příchod povodně připravit - odjet s automobily, vynést majetek do vyšších pater, aplikovat ohrazování protipovodňovými prostředky apod.

Přírodní jev - povodeň z přívalových srážek - se může objevit zejména v letních měsících - a považuje se za výrazné ohrožení města povodní, kdy se mimořádná událost řeší při nedostatku času, ve ztížených podmínkách vyvolaných výpadky dodávek elektrické energie, komunikačního spojení nebo situací ohrožujících životy.

Místa ohrožená přívalovou povodní na území města Staré Město. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Místně nejrizikovější a nejrychlejší jsou situace, které přináší bouřky z tepla, nebo přechody jednotlivých studených front a lokálními intenzivními bouřkami. Při těchto situacích můžou spadnout srážky v řádech 20 - 30 mm za hodinu (krátká kritická srážkoví epizoda) nebo 100 - 150 mm/ 24hod (delší intenzivní kritická srážková epizoda) a vyvolat bleskové povodně. Obecně se uvádí velká rizikovost již od 30 mm za krátkou srážku, nebo 50 - 150 mm za 24 hodinovou srážkovou epizodu.


Ohrožení města povodní z toků menších

U toku Salaška a Modřanský potok má povodeň náhlý, rychlý a krátkodobý charakter.


Modřanský potok hydrologické pořadí 4-13-01-082

Povodňové ohrožení lze očekávat při srážkách velké intenzity na území Chřibů, případně při ohrožení bezpečnosti hrází průtočných rybníků na Modřanském potoce nad obcí Modrá (Pod smrkem – 0,15 ha, Komora – 0,09 ha, Grymův rybník – 0,39 ha, Orlová – 0,43 ha, Pravěk – 0,58 ha, Hráz – 0,92 ha). Nejblíže obci Modrá je rybník Hráz, ve vzdálenosti 720 m.


Salaška hydrologické pořadí 4-13-01-082

V zastavěném území Starého Města má koryto Salašky kapacitu na vodu max. Q40, tj. cca průtok 30 m3/s při udržovaném a čištěném korytě. Celková průtočnost je však omezena zúžením profilu pod silničním mostem I/55-042A a lávkami pro pěší. Předpokládá se, že v zastavěném území Starého Města koryto Salašky převede bezpečně vodu dvacetiletou, tj. Q20 = 25 m3/s. Při větším průtoku dojde ke vzdutí hladiny na silničním mostu I/55-042A, vlivem vzdutí se předpokládá rozliv do ulice Za Školou a v případě vzdutí nad úroveň komunikace I/55 se dá počítat s rozlivem (hlavně po komunikaci) na nám. Hrdinů směrem k městskému úřadu a dále do ulice Za Radnicí a ulice Sées


Ohrožení města povodní z toků velkých

Řeka Morava je povodňově dobře zmapovaná a její tok Dolnomoravským Úvalem od Olomouce přes Přerov, kde přibírá levostrannou Bečvu a Otrokovice, kde přibírá levostrannou Dřevnici. Rizikem je souběh povodně na Bečvě a na Moravě nebo na Dřevnici a Moravě. Dále průsaky, protržení nebo přetečení hrází.

Pokud dojde k vybřežení řeky Moravy v úseku od jezu Spytihněv po silniční most 55-042C přes řeku Moravu mezi Starým Městem a Uh. Hradištěm, je Staré Město částečně chráněno hrázemi plavebního Baťova kanálu a umělou hrází pod vyvýšenou komunikací spojující benzinovou stanici Shell na Brněnské s kruhovým objezdem na Huštěnovské ulici.

Vzhledem k větší vzdálenosti níže položené řeky Moravy od zastavěného území a velkým inundačním plochám bude příchod povodňové vlny z tohoto území relativně pomalý a včas dobře sledovatelný.

Nejrychleji může být Staré Město ohroženo při vybřežení řeky Moravy v úseku mezi vyústěním plavebního Baťova kanálu do řeky Moravy a železničním mostem na trati 341 Staré Město – Kunovice.

Pro včasnou informovanost jsou pro město Staré Město důležité tyto hlásné profily kategorie „A“:

▫      Bečva        – Dluhonice

▫      Morava      – Kroměříž

▫      Dřevnice   – Zlín

▫      Morava      – Spytihněv


Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Nebezpečný chod ledů nebo nebezpečná ledová zácpa ohrožuje především všechny mosty přes Moravu ve Starém Městě.

Na řece Moravě, se jedná o ledové jevy a zátarasy. 


Zvláštní povodeň

Zvláštní povodní se v tomto smyslu rozumí povodeň způsobená:

  • protržením přehradní hráze vodní nádrže,
  • poruchou výpustného zařízení vodní nádrže,
  • urychleným vypouštěním vody z nádrže (nad rámec manipulačního řádu) z důvodu bezpečnosti díla.

Příčinou takovéto havárie může být např. porucha, technická závada, zemětřesení, teroristický útok nebo válečný konflikt. Na Moravě a Salašce nad Starým Městem se žádné vodní dílo s nebezpečím zvláštní povodně nenach

Vodní nádrže

Na území obce Modrá na Modranském potoce se nachází soustava rybníků, tyto by při podmáčení a případném protržení hrází, ohrozily obec Modrá a zároveň ze Salašky Staré Město.

Rybníky V Olší a Širůch, by díky retenčním kapacitám částečně chránit zástavbu v městské severozápadní části.