Zabezpečovací a záchranné práce


Vlastní zabezpečovací a záchranné práce řídí pracovní štáb PK, jehož složení určí předseda PK v závislosti na konkrétních podmínkách a okolnostech.


Pozn.: Při povodňové situaci většího rozsahu by s největší pravděpodobností převzala řízení povodňové ochrany na území města Staré Město povodňová komise obce s rozšířenou působností (PK ORP Uherské Hradiště).


Ochrana před povodněmi při vyhlášení krizové situace, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu podle zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), je řízena orgány krizového řízení.


Výše uvedené pracovní skupiny by se staly součástí odborných pracovních skupin krizového řízení - viz povodňový plán ORP Uh. Hradiště.


Dle § 75 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách zajišťují povodňové zabezpečovací práce správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů.

 Jedná se zejména o:

 • odstraňování překážek z vodních toků a z kritických profilů toků
 • rozrušování nápěchů a zácep na vodních tocích
 • ochrana břehů před působením povodňových průtoků a sanace nátrží
 • opatření proti přelití a protržení ochranných hrází toků nebo hrází VH děl
 • provizorní uzavírání protržených hrází
 • instalace protipovodňových zábran, zásuvných prvků ohrazování, mobilních PO
 • opatření proti zpětnému vzdutí vod, zejména do kanalizací
 • opatření k omezení znečištění vod, zejména z ohrožujících objektů
 • opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy

Povodňové záchranné práce zajišťují povodňové orgány ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému (§ 74 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách).


Obecně jsou povinnosti PK obcí stanoveny v § 78 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách.


Dle § 63, odst.3), zák. č. 254/2001 Sb., o vodách je každý povinen umožnit vstup (vjezd) na své pozemky, příp. stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňového orgánu osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.


Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření PK v době povodně hradí obec (§ 87, písm. b, zák. č. 254/2001 Sb., o vodách) - nutno dokladovat.


Rozsah činností účastníků ochrany před povodněmi včetně hrazení nákladů na opatření jsou uvedeny v zák. č. 254/2001 Sb., o vodách:

 • správci povodí - § 82
 • správci vodních toků - § 83
 • vlastníci vodních děl - § 84
 • vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně - § 85
 • náklady na opatření - § 86