Historické povodně


červenec 1897 - na Moravě

Na přelomu července a srpna 1897. Dne 29. července byl po průtrži mračen zaznamenán maximální úhrn srážek ve střední části toku Moravy. Ve Starém Městě Morava kulminovala 3. srpna s 550 cm.


červenec 1997 - na Moravě

Nejvyšší dosažená historická povodeň byla zaznamenána v červenci 1997, kdy byly zaplaveny níže položené části k. ú. města Staré Město. Podle vyhodnocení Povodí Moravy, s.p. byl při povodni v řece Moravě v Napajedlech průtok  Q = 940 m3/s.

Příčinnou povodní byly srážky v období od 4.7. do 8.7. 1997, které byly v našich podmínkách ojedinělým, dosud historicky nezaznamenaným jevem. Průtoková vlna, která vznikla následkem enormní intenzity, ale i úhrnu srážek se v místě výskytu nedala zadržet. Dalším aspektem katastrofálního dopadu povodně byla nulová retenční schopnost krajiny, která byla částečně nasáklá již z předchozích menších srážek.

Na středním a dolním toku Moravy měly povodně charakter nížinné povodně s rozsáhlými rozlivy vody do inundačních území, které místy dosahovaly šířky několika kilometrů. Povodňová vlna byla ničivá s obrovskou silou. Vodní stavy dosáhly extrémní, dosud nezaznamenané úrovně. Stejně tak byly enormní plocha a hloubka rozlivu, místy dosahující 2,5 až 3 m.


Lokální povodňové epizody:

červenec 1997 - na Moravě a Salašce (největší známé povodně na Moravě)

březen 2006 – na Moravě

květen 2010 – na Moravě

červen 2010 – na Moravě