Stupně povodňové aktivity v hlásných profilech


V povodňovém plánu jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity v závislosti na vodních stavech ve stanovených, níže uvedených, hlásných profilech.


Tabulka 6   Stupně povodňové aktivity v hlásných profilech kategorie „A“

Tok

Profil

SPA

Stav [cm]

Průtok [m3/s]

Morava A339     

limnigraf Kroměříž
ř. km 193,70

I.

400

280

II.

500

387

III.

600

516

Morava A345    
limnigraf Spytihněv
ř. km 169,20

I.

400

290

II.

500

416

III.

600

563

Tabulka 7   Stupně povodňové aktivity na HP C1 UH a HP C3 SM

Tok

Profil

SPA

Stav [cm]

Průtok [m3/s]

Morava HP C1 UH

Uherské Hradiště
ř. km 159,678

I.

580

290

II.

650

395

III.

730

520

Salaška HP C3 SM

Staré Město silniční most 55-042

ř. km 1,933

I.

100

 

II.

130

 

III.

160

 

Pro vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity jsou rozhodující stavy hladin na vodočtu. Průtoky, stejně jako měrné křivky koryta se mohou měnit v závislosti na změnách hydrologických vlastností koryta v souvislosti s výškou hladiny a průřezem koryta a následným průtokem vyvolaným povodňovým stavem. Z tohoto důvodu je platnost měrných křivek časově omezena (pro některé toky se používají různé měrné křivky pro letní a pro zimní období).

U ostatních vodních toků na území města nemá, vzhledem ke krátkému časovému intervalu průběhu povodně, vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity praktický smysl.


I. SPA

Stav na vodočtu - zelená značka  - zvýšená hladina - bdělost

I. SPA nastává při nebezpečí povodně dosažením limitu na hlásném profilu a/nebo intenzivní srážkovou činností a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou.

Hlavní a typické činnosti: věnuje se zvýšená pozornost vodním tokům ve městě a dalším zdrojům povodňového nebezpečí, zahajuje se činnost hlídkové služby a hlásné povodňové služby, předseda PK nebo jeho pověřený zástupce vyrozumí PK správního obvodu ORP Uherské Hradiště, avšak PK města není ještě přítomna na stanovišti PK Staré Město.


II. SPA

Stav na vodočtu -  žlutá značka - vysoká hladina - pohotovost

Vyhlašuje povodňový orgán města rozhlasem, sirénou, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto toku.

Varování: Tento stav je vyhlašován, tak že starosta, který je současně předseda povodňové komise města, zabezpečí varování obyvatelům a vyhlásí 2.SPA sirénou a rozhlasem. Současně začíná pracovat povodňová komise města. Na vzniklou situaci jsou upozorněni obyvatelé města i všech jeho městských částí i obce níže na toku. Hlásná služba předává zprávy o vývoji povodňové situace povodňové komisi města a spolupracuje se správci dotčených vodních toků. Informace o 2.SPA je předána současně na PK ORP Uherské Hradiště.

Aktivizují se pracovní síly, chrání majetek - odstraněním nebo vynesením výš - a zajišťují pracovní prostředky (mechanizmy, nářadí, čerpadla) na ochranu objektů a rychlou likvidaci škod.

Další informace občanům o stavu a vývoji povodňové situace poskytuje PK města Staré Město na internetu na webu města www.staremesto.uh.cz


III. SPA

Stav na vodočtu - červená značka - OHROŽENÍ - voda se vybřežuje mimo koryto toku do (částí) města

Nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v zaplavovaném území.

Vyhlašuje povodňový orgán města sirénou a rozhlasem v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území na katastru města.

V tomto případě se začnou provádět zabezpečovací práce a dle vývoje situace rovněž záchranné a evakuační práce. Je organizováno provedení provizorního ohrazování ohrožených úseků, odstraňování naplavených překážek z koryta, odčerpávání vody z objektů a zabezpečování majetku. Cílem těchto opatření je zabránit ohrožení na životě obyvatel, zamezit nebo alespoň snížit rozsah škod na nemovitém majetku.

Další informace občanům o stavu a vývoji povodňové situace poskytuje PK města Staré Město na internetu na webu města www.staremesto.uh.cz