Ohrožené a ohrožující objekty - charakteristika


Území obce a katastru města Starého Města jsou ohrožena povodní.

K určení ohrožených objektů se vyšlo ze stanovených záplavových území zpracovaných Povodím Moravy, s. p. Brno, která jsou přílohou tohoto povodňového plánu. 

Povodeň při opuštění koryta toku Moravy zaplavuje především pravobřežní pozemky souběžně s Baťovým plavebním kanálem. Řeka Morava může mít zónu Q100 širokou v některých místech 2500 - 3000 m.


Objekty na tocích - objekty snižující odtokové poměry

 • Most místní komunikace – Salaška – říční km 2,713
 • Železniční most na trati 330 Přerov – Břeclav - říční km 2,247
 • Propustek na toku Salaška - říční km 2,247
 • Lávka pro pěší - Salaška - říční km 2,241
 • Most místní komunikace – Salaška – říční km 1,998
 • Most silniční I/55 - Salaška 55-042- říční km 1,946
 • Most místní komunikace – Salaška – říční km 1,817
 • Lávka pro pěší - Salaška - říční km 1,649
 • Lávka pro pěší - Salaška - říční km 1,216
 • Most silniční I/55 - Salaška 55-042A - říční km 1,091
 • Lávka pro pěší - Salaška - říční km 1,104
 • Most k č.p. 487 - Salaška - říční km 1,054
 • Most k č.p. 501 - Salaška - říční km 1,016
 • Most k č.p. 1360 - Salaška - říční km 1,001
 • Most k č.p. 1893 - Salaška - říční km 0,951
 • Most k č.p. 1437 - Salaška - říční km 0,922
 • Most k č.p. 1626 - Salaška - říční km 0,815
 • Most místní komunikace – Salaška – říční km 0,679
 • Železniční most na trati 341 St. Město – Kunovice - říční km 0,646
 • Lávka pro pěší - Salaška - říční km 0,616
 • Plavební komora – St. Město – Spytihněv - Baťův plavební kanál - říční km 1,653
 • Most místní komunikace – Baťův plavební kanál  – říční km 0,712
 • Lávka pro pěší mezi Uh. Hradištěm a St. Městem

Jsou ohroženy při déletrvajících a vydatných srážkách, omezením v místech pylon mostů a ukotvení lávek, mají za následek zmenšení kapacity koryta.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.


Objekty v inundačním území

OHROŽENÉ a OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY v dPP Staré Město v POVIS


Přehled ohrožených a ohrožujících objektů v dPP Staré Město - popis a poloha


Z toku řeky Morava

Povodňovými průtoky z toku Morava je ohrožena zástavba části St. Město – východ. Nejvážnější situace může být v zastavěné zóně od vstupu Moravy do katastru - Rybárny, centrum města St. Město, kde rozliv Q100 zasahuje veškerou zástavbu - jižně od ul. Brněnské a vymezeno (to území) od Baťova plavebního kanálu po Salašku.

V případě přelití nebo porušení ochranných hrází Moravy jsou ohroženy všechny objekty v městské části Rybárny. Z hlediska škodlivých účinků se jedná zejména o areály firem - Ray Service, a.s., OTR Recycling, s.r.o., HESPO, s.r.o., CZECH AIRCRAFT WORKS, s.r.o., COLORLAK, a.s., Purum, s.r.o. - zde podle povahy jednotlivých provozů hrozí znečištění vody látkami škodlivými vodám (ropné látky, chemikálie, atd.) případně odplavení materiálů, které mohou způsobit zátarasy níže na toku - Dlažba, s.r.o., KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.

Při vybřežení řeky Moravy v úseku od železničního mostu směrem k jezu budou zality zemědělské pozemky, areál drůbežárny ZEVOS PLUS a.s., případně může dojít k ohrožení zástavby rodinných domků zpětným vzdutím hladiny korytem potoka Salaška.

Plocha ohrožená povodní je zakreslena v povodňové mapě. Rozsah ohroženého území je zakreslen podle skutečně zaplaveného území při povodni na Moravě v červenci 1997, kdy průtok v řece Moravě dosahoval hodnot větších Q500 - Q1000 a došlo k postupnému zatopení centra Starého Města od východu přes ulice Východní, Michalská, Klukova vybřežením Moravy a od západu vzdutím Salašky.

MP St. Město provádí kontrolu zpětné klapky dešťové kanalizace osazené na bermě Baťova kanálu. A dále klapek na Loukách, Luční čtvrti a melioračních kanálech. V případě nastoupání řeky Moravy a vzdutí Baťova kanálu, při kterém by hrozilo vniknutí povodňové vody na přilehlé pozemky, zajistí uzavření této klapky, eventuelně provede taková opatření, aby nedošlo k vniknutí povodňové vody touto kanalizací.

Vodní zdroje v povodí Moravy ZEVOS - Staré Město (drůbež.), studna, ZAPA beton - betonárna Staré Město II. Ohrožena je kvalita vody a objekty a zařízení pro jímání vody. Tyto zdroje vody leží na katastru města.


Na toku Salaška

Povodňovými průtoky na toku Salaška je ohrožena zástavba v okolí toku - zde se jedná o části St. Město – západ napříč železniční trati 330 Přerov – Břeclav.

Nejvíce je ohroženo území na levém břehu Salašky v úseku od koupaliště Širůch po silniční most 55-042A, vzdutím vod nad mostem na ul. Brněnská dojde k zaplavení zástavby i na pravém břehu. Na pravém břehu je rovněž ohrožena zástavba řadových rodinných domů naproti koupaliště Širůch. Předpokládaný rozsah ohroženého území viz povodňová mapa. Vlivem vzdutí na silničním mostu 55-042A se předpokládá rozliv do ulice Za Školou a v případě vzdutí nad úroveň komunikace I/55 se dá počítat s rozlivem (hlavně po komunikaci) na nám. Hrdinů směrem k městskému úřadu a dále do ulice Za Radnicí a ulice Sées.

Zástavba podél toku Salašky pod silničním mostem 55-042A je relativně bezpečnější, neboť se pod něj nedostane větší průtok než Q20. Nelze ovšem vyloučit přelití mostu při extrémních průtocích, které se sebou mohou přinést např. větve, kmeny nebo naplaveniny dřevin z velehradské inundace. Tyto se mohou zachytit na konstrukci mostu nebo dalších lávkách přes Salašku. Tím se výrazně zmenší průtočný profil a může dojít k přelití mostu a na lávkách k vybřežení.

Při vyšších stavech vody dojde k natlakování pravobřežní kanalizace, neboť na výustních objektech nejsou provedeny zpětné klapky. Tak mohou být zaplaveny suterény přilehlých nemovitostí. Na levém břehu může být zpětně zaplavena kanalizace DN 500mm, která vyúsťuje do Salašky těsně pod silničním mostem 55-042A.

Povodňové nebezpečí může být výrazně sníženo vybudováním záchytného poldru mezi obcí Velehrad a Salaš, který má rovněž sloužit pro ochranu obce Velehrad.

Vodní zdroje v povodí Salašky ZAPA beton - panelárna Staré Město. Ohrožena je kvalita vody a objekty a zařízení pro jímání vody. Tyto zdroje vody leží na katastru města.